Курсеви за возрасни (+18)

Времетраење 2 x 90 мин. 3 x 90 мин. 4 x 90 мин.
Цена 1600 ден. 2400 ден. 3200 ден.

* За една група потребни се минимум 4 слушатели.
* Се работи според наставната програма: “Menschen”.
* Еден степен трае 24 часа од по 90 минути (ниво А1.1 – Б1.2).
* За повисоки нивоа (Б1+ – Ц1) еден степен трае 32 часа од по 90 минути.