Индивидуални часови

Времетраење 60 мин. 90 мин.
Цена 400 ден. 600 ден.

* Индивидуалните часови се закажуваат по договор со професорот.